Skip to main content

مطلب زیر را  در آغاز شیوع کوید-۱۹ نوشته بودم. البته موضوع آن صرفا به کرونا مربوط نمی‌شود جز آغاز بحث، چرا که در آن زمان اخبار کرونا طوفان‌وار منتشر می‌شد.

لطفا مطالعه بفرمایید و اگر نقد و نظری داشتید مرا از شنیدن آن محروم نکنید.

ادامه…

کتاب «مدل‌سازی مواد با استفاده از نظریه‌ی تابعی چگالی»، کتابی است که به تصور من، توانسته است نظریه‌ی تابعی چگالی را به زبان نسبتاً ساده‌ای بیان کند. فصل‌های دوم و سوم این کتاب را ترجمه کرده‌ام. به نظرم این دو فصل برای همه‌ی کسانی که می‌خواهند به دنیای نظریه‌ی تابعی چگالی وارد شوند، بسیار مفید و ضروری است. دریافت نظر دانشجویان و همکاران برایم بسیار ارزشمند خواهد بود.

 

 

ادامه…