Skip to main content

درس بیست و پنجم: جریان الکتریکی (pdf)

تکلیف شماره 25:

مسائل زیر را از کتاب مبانی فیزیک هالیدی ویرایش یازدهم حل کنید.

Fundamentals of Physics,David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, 11th edition

Chapter26-Problems: 2,6,8,9,11,16,28,32,35,36,42,50

درس بیست و چهارم: دی‌الکتریک (pdf)

تکلیف شماره 24:

مسائل زیر را از کتاب مبانی فیزیک هالیدی ویرایش یازدهم حل کنید.

Fundamentals of Physics,David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, 11th edition

Chapter25-Problems: 42,44,45,48,49,50,53,54