Skip to main content

درس بیست و ششم: مدارهای الکتریکی (pdf)

تکلیف شماره 26:

مسائل زیر را از کتاب مبانی فیزیک هالیدی ویرایش یازدهم حل کنید.

Fundamentals of Physics,David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, 11th edition

Chapter27-Problems: 2,7,10,12,15,17,22,23,26,27,31,33,35,36,37,45,49,50