Skip to main content

درس بیست و نهم: میدان مغناطیس-بخش۲ (pdf)

تکلیف شماره 29:

مسائل زیر را از کتاب مبانی فیزیک هالیدی ویرایش یازدهم حل کنید.

Fundamentals of Physics,David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, 11th edition

Chapter28-Problems: 10,11,14,16,17,22,23,26,28,29,32,34,41,44,45,46,48,49,51,52,60,61,75,76,77,85,86