Skip to main content

درس بیست و هفتم: مدارهای RC (دانلود)

تکلیف شماره 27:

مسائل زیر را از کتاب مبانی فیزیک هالیدی ویرایش یازدهم حل کنید.

Fundamentals of Physics,David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, 11th edition

Chapter27-Problems: 57,58,62,63,65,69,80,87