Skip to main content

به همایش «سیاست‌ها و راهبردهای توسعه‌ی علوم پایه» دعوت شدم. همایشی که یکی از سخنرانان آن قرار بود دکتر ثبوتی باشد.
ادامه…