Skip to main content

درس بیست و هشتم: روش تصویر-بخش ۱ (pdf)

تکلیف شماره ۲۸ (pdf)

پاسخ تکلیف شماره ۲۸ (pdf)