Skip to main content

درس بیست و چهارم: دی‌الکتریک (pdf)

تکلیف شماره 24:

مسائل زیر را از کتاب مبانی فیزیک هالیدی ویرایش یازدهم حل کنید.

Fundamentals of Physics,David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, 11th edition

Chapter25-Problems: 42,44,45,48,49,50,53,54

درس بیست و سوم: چگالی انرژی الکتریکی (pdf)

تکلیف شماره ۲۳:

مسائل زیر را از کتاب مبانی فیزیک هالیدی ویرایش یازدهم حل کنید.

Fundamentals of Physics,David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, 11th edition

Chapter25-Problems: 32,33,34,36,38,39