Skip to main content

درس شانزدهم: پتانسیل الکتریکی-بخش ۱


تکلیف شماره ۱۶


پاسخ تکلیف شماره ۱۶ (pdf)

درس بیستم: دوقطبی الکتریکی در میدان الکتریکی خارجی (pdf)

تکلیف شماره ۲۰ (pdf)

پاسخ تکلیف شماره ۲۰ (pdf)